دلواره

در پی آرامشم،بی حساب و کتاب ، بی توقع ، بی حرف و حدیث، یا وقوع خواهد یافت یا متلاطم خواهم ماند!

کلمات کلیدی
بایگانی
آخرین مطالب
یک دختر ، همسر و مادر...
اینها تمام من است ، نه کم و نه زیاد ...
بدون ذره ای کاستی ، تمام و کمال هر سه را با هم به من عطا کرده اند ...